This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Oppimisteemat työpaikalle

3+2-jakson tehtävät sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelman opiskelijoille viikot 3-6


Hoito- ja/tai palvelusuunnitelman päivittäminen

 • Tutustu oma-asukkaaseen, hänen elämän historiaansa, tapoihinsa jne.
 • Tunnista hänen hoidon / palvelun tarpeitaan -> Arvioi hänen toimintakykyään -> Pohdi, millaisia haasteita hänen sairautensa aiheuttavat hänen toimintakyvylleen  ja hoitotyölle-> Aseta tavoitteita -> Laadi suunnitelma yhteistyössä työryhmän kanssa
 • Valmistaudu näyttämään osaamisesi työprosessin hallinnassa

Laboratorionäyytteiden otto, laboratoriolähetteiden tulkinta

 • Mahdollisuuksien mukaan mene seuraamaan laskimoverinäytteen ottoa. Mikäli et itse voi ottaa näytettä, kiinnitä huomiota näytteenoton valmisteluihin, mitä välinei jne. voit toimi avustajana.  Laskimoverinäytteen oton lisäksi mene mukaan myös muihin mahdollisiin näytteen ottoihin. Kiinnitä huomiota erilaisiin tutkimuksiin valmistautumiseen. Miten ohjaat asiakasta? Otetaanko paastonäyte vai ei? Jne.
 • Mikäli omalta asukkaaltasi tai osastosi / kotisi muilta asukkailta otetaan verinäyte, jota ei vielä wikimme listassa ole, lisää se sinne ja täydennä tarvittavat tiedot, kuten olemme koulussa tehneet Laboratoriotutkimuksiin liittyvä ohjaaminen

Kuvantaminen ja muut tutkimukset

 • Mikäli oma asukkaasi tai osastosi / kotisi joku muu asukas menee rtg tai johonkin muuhun tutkimukseen, ota selvää, millaisia ohjeita hän on saanut ennen tutkimusta. Täydennä tarvittaessa wikimme sivua tältä osin. Kuvantamiseen liittyvä ohjaaminen

 

3+2-jakson tehtävät vanhustyön koulutusohjelman opiskelijoille viikot 3-6

Hoito- ja/tai palvelusuunnitelman päivittäminen

 • Tutustu oma-asukkaaseen, hänen elämän historiaansa, tapoihinsa jne.
 • Tunnista hänen hoidon / palvelun tarpeitaan -> Arvioi hänen toimintakykyään -> Pohdi, millaisia haasteita hänen sairautensa aiheuttavat hänen toimintakyvylleen  ja hoitotyölle-> Aseta tavoitteita -> Laadi suunnitelma yhteistyössä työryhmän kanssa
 • Valmistaudu näyttämään osaamisesi työprosessin hallinnassa

Luonnollinen vanheneminen ja toimintakyvyn muutokset vanhetessa

 • Havainnoi vanhuksia ja pohdi, mitä ovat luonnolliseen vanhenemiseen liittyviä tunnusmerkkejä
 • Millaisia iän mukanaan tuomia erityisvahvuuksia omalla asukkaallasi ja vanhuksilla yleensä on
 • Entä millaisia toimintakyvyn vajeita vanheneminen mukanaan tuo? Pohdi tätä sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisne vanhenemisen näkökulmasta
 • Mieti millaisin keinoin ikääntyneen toimintakykyä voidaan ylläpitää? Pohdi esimerkkejä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisne toimintakyvyn näkökulmasta. Kerro konkreettisia esimerkkejä.  Päivittäisen toimintakyvyn tukeminen

Ensimmäinen viikko

Oma-asukas projekti käynnistyy

 • Valinnassa huomioitavaa
  • Ensimmäinen oma-asiakas mielellään sellainen jonka toimintakyky mahdollistaa haastattelun elämänhistoriaan ja mieltymyksiin liittyen
  • Sellainen, joka ei entuudestaan ole kovin tuttu: ei omainen eikä asiakas, jonka kanssa on perusopintojen aikana jo tehnyt palvelusuunnitelman
   • Samassa ryhmäkodissa olevilla erilaiset asukkaat, erilaisia sairauksia
   • Kotia vaihdettaessa valitaan seuraavilla kerroilla myös sellaiset omat asukkaan, jotka sairastavat erilaisia sairauksia kuin ensimmäisen kodin oma asukas. Tavoitteena, että opiskelija saa mahdollisimman laaja-alaisen käsityksen eri sairauksista ja niiden vaikutuksista toimintakykyyn
 • Hanki itsellesi ruutuvihko, johon teet muistiinpanot omaan asiakkaaseen liittyen. Vihkoon ei kirjoiteta asukkaan tunnistetietoja ja sitä säilytetään Jyllin Kodilla

 

 • Viikon teema oma asukkaan kanssa: Tunne toinen ihminen, kuka hän on? Mistä hän pitää? Millainen on hänen elämänhistoriansa?
  • Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus, tutustuminen asiakkaan ainutlaatuiseen elämänkertomukseen, Asiakaslähtöinen toiminta,
  • Ml ruokailutottumukset ja lempiruuat
  • Kulttuurin merkitys identiteetille
 • Tutustu häneen
 • Haastattele häntä, hoitajia tai omaisia
 • Selvitä:
  • Mistä hän pitää? Millainen on hänen elämänhistoriansa, millainen oli hänen lapsuutensa, millainen lapsuuden perhe ja koti, millainen aikuisuuden perhe ja koti, mitä hän teki työkseen, mitä hän harrasti, Mikä oli lapsuuden lempiruoka, entä aikuisiän, millainen Suomi oli hänen lapsuudessaan, entä silloin kun hän oli työikäinen…
 • Tee itsellesi muistiinpanot
 • Mieti, miten kulttuuri on vaikuttanut hänen identiteettiinsä. Tarkoitetaan muutakin kuin uskontoa eli esim. onko kasvanut maalla vai kaupungissa, onko ollut poliittisesti aktiivinen, onko kasvanut isossa vai pienessä perheessä jne…
 • Laadi verkostokartta / sukupuu, hyödynnä valokuvia esim. valokuvien katselutuokio, kuuntele vanhuksen kertomusta, hänen tarinaansa.

 

 • Kuuntelemisen ja kohtaamisen taito!

 

Toisen viikkon teemat

 

Tulevan viikon teema oma asukkaan kanssa: millainen on hänen toimintakykynsä? Mitä vahvuuksia hänellä on? miten olemassa olevaa toimintakykyä voidaan ylläpitää? mitä toimintakyvyn vajeita? Mikä on keskeisin tavoite toimintakyvyn ylläpitämiseksi?

Tehtäväksi annot:

 • Arvioi oman asukkaasi toimintakykyä, hyödynnä arvioinnissa erilaisia toimintakyvyn arviointimittareita
  • Kuvaa asukkaasi toimintakyvyn vahvuudet
   • Mieti, mitä voimavaroja omalla asukkaallasi on (psyyk, fyys, sos.)
   • Mieti, miten kuntouttavan työotteen avulla (sisältää psyyk, fyys, sos terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja sairauksien ja toimintakyvyn (psyyk, fyys, sos) vajeiden ennalta ehkäisyn) näitä vahvuuksia voidaan ylläpitää ja edistää
  • Selvitä, millaisia toimintakyvyn vajeita omalla asukkaallasi on
  • Nimeä keskeisin tavoite toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi omalla asukkaallasi
   • Millä osatavoitteilla tähän voidaan päästä?
   • Miten asukkaan voimavaroja voidaan hyödyntää tässä?
   • Miten ennaltaehkäistään uusien toimintakyvyn vajeiden ilmaantumista ja olemassa olevien pahenemista?
  • Laadi  suunnitelma toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi oman asukkaasi voimavarat ja toimintakyvyn vajeet huomioiden
 • Havainnoi, haastattele
 • Asiakkaan ohjaaminen päivittäiseen toimintakykyyn liittyen, elinikäinen oppiminen
  • Toimintakyvyn arvioinnin perusteella
   • Millaista ohjausta ja apua asukkaasi tarvitsee päivittäisissä toiminnoissa selviytymiseen?
    • Millaisia apuvälineitä hän käyttää päivittäisissä toiminnoissa selviytymiseen, millaisilla muilla apuvälineillä hänen päivittäisissä toiminnoissa selviytymistään voitaisi tukea?
    •  Millaisia apuvälineitä on käytössä turvallisen ympäristön takaamiseksi
    • Millaisia apuvälineitä on käytössä hoitajan turvallisuuden ja työergonomian takaamiseksi
     • Arjen apuvälineet
     • Asumiseen liittyvät apuvälineet
     • Hoitotyöhön liittyvät apuvälineen
 • Haastattele mahdollisuuksien mukaan Jyllin Kodin ystäväpalvelussa toimivia henkilöitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä
  • Mieti, miten toiminta tukee asukkaiden (sos.psyyk.fyys) toimintakykyä
  • Mieti miten asukkaan verkosto tukee hänen sosiaalista toimintakykyään

Kolmannen viikon teema oma asukkaan kanssa

Itsenäisen päivittäisen selviytymisen tukeminen, arjen mielekkyyden tukeminen, arjen apuvälineet, turvallinen asumisympäristöympäristö  jatkuu

Tehtäväksi annot:

 • Asiakkaan ohjaaminen päivittäiseen toimintakykyyn liittyen, elinikäinen oppiminen
  • Arvioi oman asukkaasi toimintakykyä, hyödynnä arvioinnissa erilaisia toimintakyvyn arviointimittareita
   • Jatka arviointimittareihin tutustumista – tee arviointi mahdollisimman montaa mittaria käyttäen
    • Depressio, muisti, ravitsemus, toimintakyky
    • Fysioterapeutin tekemät – tasapaino, lihasvoima jne.
   • Kirjoittakaa lyhyt kuvaus kustakin mittarista wikiin
 • Ohjaus ja apuvälineet toimintakyvyn arvioinnin perusteella
  • Millaista ohjausta ja apua asukkaasi tarvitsee päivittäisissä toiminnoissa selviytymiseen?
   • Millaisia apuvälineitä hän käyttää päivittäisissä toiminnoissa selviytymiseen, millaisilla muilla apuvälineillä hänen päivittäisissä toiminnoissa selviytymistään voitaisi tukea?
   • Millaisia apuvälineitä on käytössä turvallisen ympäristön takaamiseksi
   • Millaisia apuvälineitä on käytössä hoitajan turvallisuuden ja työergonomian takaamiseksi
    • Arjen apuvälineet
    • Asumiseen liittyvät apuvälineet
    • Hoitotyöhön liittyvät apuvälineen

 

 

Neljännen viikon teemat

 

Selvitä haastattelemalla ja asukkaasi papereiden perusteella

 • Oman asukkaan sairaudet, joihin tarkemmin paneudutaan
 • Selvitä, millaisesta sairaudesta on kyse?
  • Sairauden synty, altistavat tekijät, ympäristö, elintavat, perinnöllisyys, sukupuolen vaikutus sairastuvuuteen, sairauden yleisyys ja ilmaantuvuus Suomessa
  • Sairauden oireet
  • Sairauden diagnosointi ja kriteerit
   • Selvitä tarkemmin, mitä tutkimuksia diagnosointia tai sairauden seuraamista varten tehdään. Miten näihin tutkimuksiin ohjataan?
   • Jos omalle asukkaallesi tehdään ko. viikona aikana tutkimuksia kyseiseen sairauteen liittyen, menkää mukaan, jos mahdollista
  • Sairauden vaikutus toimintakykyyn (psyyk, fyys, sos)
   • Miettikää mikä on nimenomaan kyseisen sairauden vaikutusta hänen toimintakykyynsä eli, mikä ei johdu esim. luonnollisesta vanhenemisesta
  • Miten oma asiakkaasi on sopeutunut sairauteen, millaisen prosessin kautta sopeutuminen ja hyväksyminen tapahtuu? Tähän paneudutaan tarkemmin avohuollon asiakkaan kanssa.
 • Näistä rakentuu yhteinen wiki tms.

 

Viidennen viikon teemat

 • Tehtäväksi annot:
  • Selvitä millaisin hoitotyön keinoin hänen sairauksiaan hoidetaan (itsehoito, erikoisruokavalio + muu)?
  • Liittyykö hänen sairautensa hoitamiseen kuntoutusta tai fysioterapiaa, jos niin millaista?
   • huomioi sekä hoitajan että esim. fysioterapeutin antama kuntoutus
   • huomioi fyysisen kuntoutuksen lisäksi psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutus
  • Millaista ohjaamista/ auttamista hänen sairautensa hoito edellyttää?
   • Liittyykö siihen esim. ihon hoitoa, haavojen hoitoa, tehostettua suun tai jalkojen hoitoa tms.?
   • Liittyykö oman asukkaasi sairauksien hoitoon erikoisruokavalioita?
    • Selvitä, mitä ruokavalion suhteen pitää huomioida, millaisia ruokavaliosuosituksia on ennaltaehkäisyn tai hoidon näkökulmasta kyseisen sairauden osalta
   • Miten ravitsemus vaikuttaa kyseisen sairauden hoitoon, mitä ravitsemukseen liittyen erityisesti on huomioitava tiettyihin sairauksiin liittyen? (esim. muistisairaus)
   • Entä millaista muuta toimintaa hoitajalta  esim. muistisairauden hoito ja toimintakyvyn ylläpito edellyttää?
  • Miten asukkaiden kipua arvioidaan, millaisia menetelmiä siihen on käytössä? Mitä keinoja on helpottaa / hoitaa kipua?
 • Muistiinpanot tehdään kunkin omiin vihkoihin, mutta yleiset tiedot kootaan wikisivuille niin, ettei kenenkään oma-asukas ole tunnistettavissa.

Kuudennen viikon teemat

 • Tulevan viikon teemat omaan asiakkaaseen liittyen. Miten hänen sairauksiaan hoidetaan (lääkitys, hoidolliset ja lääkinnälliset toimenpiteet)?
  • lääkitys, hoidolliset ja lääkinnälliset toimenpiteet

Tehtäväksi annot:

 • Selvitä, miten oman asukkaasi sairauksia hoidetaan lääkkeiden avulla.
  • Selvitä, mitä lääkkeitä hänellä on käytössä, mikä on kunkin lääkkeen käyttöaihe / sairaus tai oire, johon hän lääkettä käyttää
  • Selvitä lääkkeen annostus ja vahvuudet
  • Selvitä lääkkeen mahdolliset haittavaikutukset
  • Seuraa lääkehoidon vaikutusta, miten lääke omalla asiakkaallasi auttaa = millainen on lääkehoidon vaste, havainnoi, selvitä dokumenteista, miten lääkehoidon toteutus näkyy kirjaamisessa, haastattele asukasta, miten hän itse kokee lääkityksen (auttaako, miten muuten suhtautuu lääkehoitoon)
 • Selvitä, millä muilla hoidollisilla / lääkinnällisillä toimenpiteillä oman asukkaasi sairauksia hoidetaan tai on hoidettu
 • Millaisilla kokeilla sairauden etenemistä ja hoidon tasapainoa seurataan? Jatka viikolla 4 tehtyä työtä sairauden tutkimuksiin liittyen, mikäli se jäi kesken.
 • Mieti, miten asukasta / asiakasta / potilasta ohjataan lääkitykseen ja erilaisiin toimenpiteisiin liittyen?
 • Jaa lääkkeet ryhmäkodissa
  • Mitä erityistä lääkkeen jakoon liittyen on huomioitava?
   • Pohdi turvallisen lääkehoidon toteuttamista? Mitkä tekijät siihen vaikuttavat?
   • Mieti, mikä on aseptiikan merkitys lääkehoidon toteuttamisessa?
 • Muistiinpanot tehdään kunkin omiin vihkoihin, mutta yleiset tiedot kootaan wikisivuille niin, ettei kenenkään oma-asukas ole tunnistettavissa.

 

Syysloman jälkeisen neljän viikon tehtävät

Ikaalisten koulutusohjelmien teemat seuraavalle neljälle viikolle

 • Oma-asiakas: Sama teemat toistuvat kuin edellisessä kodissa, nyt neljän viikon projektina, jolloin opiskelijat voivat työstää aiheita omaan tahtiinsa. Neljän viikon projekti, jossa päivitetään oman asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelma
  • Tunne toinen ihminen kuka hän on?, mistä hän pitää? elämänhistoria.
   • Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus, tutustuminen asiakkaan ainutlaatuiseen elämänkertomukseen, Asiakaslähtöinen toiminta
   • Ml ruokailutottumukset ja lempiruuat
   • Kulttuurin merkitys identiteetille

 

 • Millainen on hänen toimintakykynsä? Mitä vahvuuksia hänellä on? miten olemassa olevaa toimintakykyä voidaan ylläpitää?  
  • Haastattelu, havainnointi, dokumentointi, Toimintakyky ja sen tukeminen, Asiakaslähtöisyys, Kuntouttava työote, ennaltaehkäisy, voimavaralähtöisyys, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ml. ravitsemuksellinen ohjaaminen
 • Mitä toimintakyvyn vajeita? Mikä on keskeisin tavoite toimintakyvyn ylläpitämiseksi?
  • Toimintakyky (psyyk, fyys, sos. sisältää situationaalisuuden) ja sen tukeminen, Toimintakyvyn ja voimavarojen muutosten arviointi, voimavaralähtöisyys, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen,
  • Itsenäisen päivittäisen selviytymisen tukeminen, arjen mielekkyyden tukeminen, arjen apuvälineet, turvallinen asumisympäristöympäristö = sosiaaliteknologia
  • Asiakkaan ohjaaminen, elinikäinen oppiminen
 • Mitä sairauksia hän sairastaa? Miten nämä vaikuttavat hänen toimintakykyynsä?
  • Sairauden vaikutukset psyykkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen toimintakykyyn
  • Miten sairaus vaikuttaa elimistön anatomiaan ja fysiologisen toimintaan?
  • Sairastamisen kulttuurisidonnaisuus, kulttuurinen moninaisuus
 •  Miten hänen sairauksiaan hoidetaan (lääkinnällinen, erikoisruokavalio + muu)?
  • Itsehoitovalmiudet, lääkitys, hoidolliset ja lääkinnälliset toimienpiteet, ruokavalio
  • kivun hoito
  • lääkinnälliset apuvälineet = geroteknologia
  • Aseptinen työote, ergonomia
  • Asiakkaan ohjaaminen
 •  Miten palvelusuunnitelma näkyy kirjaamisessa, vuorokausiseurannassa (miten nämä yhdistyvät palvelusuunnitelmaan?) = olemassa olevan palvelusuunnitelman tarkistus, vahvuudet, tuentarpeet, testaukset, omaisyhteistyö
  • Hoitotyön kirjaaminen, dokumentointi
  • Eettiset periaatteet
  • Laki ja asetus, palvelujen saatavuus, omaishoitajuus, vapaaehtoistyö, kolmas sektori

 

 • Toisessa neljässä viikossa korostuu asiakkaan / ryhmän ohjaaminen (luovat menetelmät, yms.) Valitaan oman asiakkaan mukaan
  • Aikuisen ja vanhuksen ohjaaminen, vanhusryhmän ohjaaminen, aikuisen elämänvaiheita ja kehitystehtäviä kunnioittaen, elämän kulku, elämän vaihe, elämän kaari
  • Esteettinen elinympäristö

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username