This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöprosessin aikataulu

  • Aiheseminaari 12.9. klo 9-12
  • Palautus 12.3.2014
  • Seminaari 17.3

Esitysaikataulu 17.3.

 

Aika Esittäjä/-t opponentti /-t Ohjaava opettaja
9:00- 9:45  Melanie Janina Nina Eskola
10:00 - 10:45  Iida & Elina Susanna & Tiina Nina Eskola
10:45 - 11:15 Janina Satu Nina Eskola
11:15 - 12:00  Lounas    
12:00 - 12:45 Susanna & Tiina Heli, Laura & Suvi Nina Eskola
13:00 - 13:45 Heli, Laura & Suvi Iida & Elina Nina Eskola
14:00 - 14:45 Satu melanie Anna Maija Nupponen

 

PROJEKTITYYPPISEN TYÖN RAKENNE

PROJEKTITYYPPISEN TYÖN RAKENNE

Esimerkiksi tällainen voi olla projektityyppisen opinnäytetyön rakenne.
Otsikot ovat päälukujen sisällön hahmotelmia,
joten älä kopioi näitä otsikoita suoraan omaan työhösi.

1. JOHDANTO
-      Mikä on työni aihe?
- Miksi valitsin juuri tämän aiheen?
-      Miten aihe liittyy alaani?
- Mitkä ovat työni vaiheet?
- Mikä on työni tavoite?

2. TYÖVÄLINEIDEN, -MENETELMIEN JA MATERIAALIEN ESITTELY
- Miksi olen valinnut nämä välineet ja menetelmät?
- Mitä materiaaleja tarvitsen työssäni?
- Miten huomioin turvallisuuden?
- Mitä taustatietoa olen löytänyt tukemaan valintaani?

3. TYÖN TEKEMINEN AIKAJÄRJESTYKSESSÄ
-      Miten suunnittelin?
- Mitä tein?
- Miten tein ja miksi juuri niin? 
- Millä välineillä?
- Mikä oli työn lopputulos?
-      Kuvia työskentelystäni 

4. YHTEENVETO
- Miten työ sujui?
- Miten hyvin pääsin tavoitteeseeni?
- Miten suunnitelmat pitivät?
- Mitä ongelmia ja yllättäviä tilanteita kohtasin ja miten ratkaisin ne?
- Mitä olisi ehkä voinut tehdä toisin? Mikä onnistui hyvin?
- Millaista palautetta sain?
- Mitä olen oppinut tästä projektista?

5. LÄHTEET

6. LIITTEET
- Esim. työpiirustukset

Lähdeviitteet ja lähdeluettelo


Lähteet näkyvät kahdella tavalla opinnäytteessä:
1) lähdeviitteinä, jotka ovat itse tekstin seassa
2) lähdeluettelona, joka on työn lopussa

 

1) Lähdeviitteet

Lähdeviitteiden avulla lukijat erottavat, mikä tekstissä on opinnäytetyöntekijän omaa pohdintaa ja mitkä osat ovat muualta lainattuja. Lähdeviitteiden tarkka merkitseminen kuuluu huolelliseen tutkimuksentekoon. Käytetyt lähteet kirjataan sekä tekstiin että lähdeluetteloon. Tekstiviitteen tarkoituksena on ohjata lukija lähdeluetteloon, josta löytyy käytetyn lähteen tarkat tiedot.

Miten erilaisiin lähdetyyppeihin viitataan tekstissä?

Yleisohje: Lähdeviitteessä mainitaan tekijän sukunimi, julkaisuvuosi ja sivunumerot

Esim. (Husu, Tarkoma & Vuorijärvi 2001, 56–58)

 

Lähdetyyppi

Ohje

Esimerkki

Tekijöitä on yksi

Lähdeviitteeseen merkitään kirjoittajan sukunimi, julkaisuvuosi ja sivunumerot.

(Järvinen 2003, 42)

Tekijöitä on kaksi

Jos tekijöitä on kaksi, tulee molempien tekijöiden nimet merkitä aina lähdeviitteisiin. Tekijöiden nimet erotetaan &-merkillä toisistaan.

(Takala & Mäkelä 2001, 56)

Tekijöitä on useampia

Jos teoksen tekijöitä on useampia, erotetaan tekijöiden nimet pilkulla toisistaan. Ennen viimeistä tekijää merkitään &-merkki. Kun lähde mainitaan ensimmäisen kerran, on viitteeseen merkittävä kaikkien tekijöiden nimet. Samaan teokseen uudelleen viitatessa, riittää kun mainitaan ensimmäisen tekijän nimi ja ym.

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 321)

 

(Hirsjärvi ym. 2003, 325)

Tekijä ei ole tiedossa

Jos käytetyn lähteen tekijää ei ole mainittu, merkitään viitteeseen julkaisun nimi tai julkaisijayhteisön nimi. Lähdeviitteeseen voidaan merkitä myös julkaisun nimen alusta pari kolme sanaa. Tärkeää on, että julkaisu on tunnistettavissa ja se löytyy samanasuisena myös lähdeluettelosta.

 

Kirjoittajan nimen paikalle tulee esim. sellaisen sanomalehtiartikkelin nimi, jonka kirjoittaja ei ole tiedossa.

(Tekijänoikeuslaki 1961)

(Suomen Punainen Risti 1999, 22–26)

 

 

 

(Nettiterapiaa luolamiehille 2003)

Kahta tai useampaa lähdettä on käytetty rinnakkain, niin ettei eri lähteitä voida erottaa toisistaan

Lähteiden tiedot erotetaan puolipisteellä toisistaan. Lähdetiedot voi sijoittaa joko aakkosjärjestykseen tai aikajärjestykseen. Valittua järjestystä tulee noudattaa johdonmukaisesti.

(Järvinen 2003, 42; Koivula 2005, 16–18)

Internet-lähteet

Lähdeviite merkintä tehdään tavalliseen tapaan, vain sivunumerot jäävät pois. Jos kirjoittaja ei ole tiedossa, lähdeviite merkitään kuten kohdassa ”Tekijä ei ole tiedossa”. Osoitetta ei merkitä lähdeviitteeseen.

(Huttunen 2001)

 

 

Henkilökohtaiset tiedonannot

Esimerkiksi luentomuistiinpanot, sähköpostiviestit tai keskustelut merkitään lähdeviitteisiin seuraavalla tavalla. Viitteeseen merkitään etunimen alkukirjain tai -kirjaimet, sukunimi sekä mahdollisimman tarkka päivämäärä.

(R. Lassila, henkilökohtainen tiedonanto 15.3.2008)

 

Pisteen paikka lähdeviitettä merkittäessä

1. Jos referoitua tekstiä on ainoastaan yksi virke, tulee viitemerkintä virkkeen sisälle, jolloin piste tulee jälkimmäisen sulun perään.

Esim. Opinnäytetyössä opiskelija soveltaa opintojensa aikana oppimaansa (Husu, Tarkoma & Vuorijärvi 2001, 376).

 

2. Jos referoitua tekstiä on useamman kuin yhden virkkeen verran, merkitään lähdeviite ikään kuin omaksi virkkeekseen. Pisteen paikka on tällöin ennen jälkimmäistä sulkumerkkiä.

Esim. Opinnäytetyössä opiskelija soveltaa opintojensa aikana oppimaansa. Opinnäytetyötä tehdessään opiskelija saa hyvän kuvan omista ammatillisista taidoistaan. (Husu, Tarkoma & Vuorijärvi 2001, 376.)

 

2) Lähdeluettelo

Lähdeluettelo sisältää opinnäytetyössä käytetyt lähteet. Lähteet merkitään lähdeluetteloon aakkosjärjestyksessä.

 

Yleisohje: Lähdeluetteloa varten tarvitset seuraavia tietoja:

Tekijä(t)

Julkaisuvuosi

Teoksen/artikkelin nimi

Käytetty painos (jos useita)

Julkaisupaikka

Julkaisija

 

Esim. Saarenheimo, M. 1997. Jos etsit kadonnutta aikaa. Vanhuus ja oman elämän muisteleminen. Tampere: Vastapaino.

 

 

Seuraavissa taulukoissa on ohjeet lähdeluettelomerkintöihin lähdeaineiston tyypin mukaan.

Kirjat:

 

Lähdetyyppi

Ohje

Esimerkki

Tekijöitä on yksi

Merkintä tehdään yleisohjeen mukaan. Tekijän sukunimi ja etunimen ensimmäinen kirjain kirjataan lähdetietoihin

Saarenheimo, M. 1997. Jos etsit kadonnutta aikaa. Vanhuus ja oman elämän muisteleminen. Tampere: Vastapaino.

Tekijöitä on kaksi

Tekijöiden nimet erotetaan &-merkillä toisistaan

Ylönen, H. & Luumi, P. 2002. Kertomus on tie. Sadut ja raamatunkertomukset lasten maailmassa. Helsinki: Lasten keskus.

Tekijöitä on useampia

Kirjoittajien nimien välissä käytetään pilkkua. Kaksi viimeistä tekijää erotetaan toisistaan &-merkillä.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2003. Tutki ja kirjoita. (6.–9. painos). Helsinki: Tammi.

 

 

 

Artikkelit, jotka ovat osa jotain toimitettua teosta:

 

Lähdetyyppi

Ohje

Esimerkki

Lähteenä on käytetty yhtä artikkelia kirjasta, joka koostuu eri tekijöiden artikkeleista.

Ensimmäiseksi merkitään artikkelin kirjoittajan nimi. Julkaisuvuoden jälkeen merkitään artikkelin nimi. Tämän jälkeen tietoihin merkitään, mistä teoksesta artikkeli on. Lähdeluettelomerkinnän loppuun merkitään sivut, joilta artikkeli kyseisestä kirjasta löytyy.

Kuusinen, J. & Korkiakangas, M. 1991. Oppiminen. Teoksessa Kuusinen, J. (toim.). Kasvatuspsykologia. Porvoo: WSOY, 21–64.

 

 

Lehtiartikkelit:

 

Lähdetyyppi

Ohje

Esimerkki

Aikakauslehtiartikkelit, joissa tekijä on mainittu

Lähdeluetteloon merkitään lehden numero ja sivut, joilla artikkeli on.

Peltonen, H. 2010. Hinku tehdä töitä. Tesso 6, 22–25.

Aikakauslehtiartikkelit, joissa tekijää ei ole mainittu

Tekijän paikalle merkitään artikkelin nimi.

Nettiterapiaa luolamiehille. 2003. Tiede 2000 2, 48–54.

Sanomalehtiartikkelit, joissa tekijä on tiedossa

Lähdeluetteloon merkitään sanomalehden nimi, lehden julkaisupäivä ja sivut.

Laakso, L. 1995. Suomalaisilla vielä oppimista avoimuudesta ja kehumisesta. Helsingin Sanomat 20.5.1995, A14.

Sanomalehtiartikkelit, joissa tekijä ei ole tiedossa

Tekijän paikalle merkitään artikkelin nimi.

Tässä uudet ravintosuositukset. 2010. Aamulehti. 5.10.2010, A5.

 

 

 

Sähköiset tietokannat:

 

Lähdetyyppi

Ohje

Esimerkki

Internet-lähteet, joissa tekijä on mainittu

Lähde merkitään normaaliin tapaan, mutta julkaisutietojen sijaan merkitään URL-osoite. Tietojen loppuun merkitään päivämäärä, jolloin sivua on luettu. HUOM! Jos Internet-sivuilla on ilmoitettu päivitystieto, se merkitään tekijän jälkeen vuosiluvun kohdalle. Jos päivitystietoa ei ole, vuosiluvuksi merkitään Internet-artikkelin lukemisvuosi.

Mustajoki, P. 2010. Rasvakahakka.

p_osio=&p_artikkeli=kol00002>.Luettu 6.10.2010.

Internet-lähteet, joissa tekijää ei ole mainittu

Jos tekijää ei ole mainittu, merkitään lähdetietoihin tekijän paikalle Internet-artikkelin otsikko

Dementia. 2007. .

Luettu 7.9.2010.

 

Henkilökohtaiset tiedonannot:

 

Lähdetyyppi

Ohje

Esimerkki

Esimerkiksi kirjeitse tai puhelimitse saadut tiedot, sähköpostiviestit, luentomuistiinpanot ja keskustelut

Henkilökohtaisia tiedonantoja ei merkitä lähdeluetteloon, merkintä tulee vain tekstiin.

 

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username